Ο Συντονιστής και Επιστημονικός Υπεύθυνος (ΣΥ-ΕΥ) του έργου θα έχει την ευθύνη υλοποίησης για το τμήμα έργου που αναλογεί στον Συντονιστή-Φορέα καθώς επίσης και της διοικητικής / οικονομικής διαχείρισης του, θα συντονίζει τις δραστηριότητες των συνεργαζόμενων φορέων, θα φροντίζει την κατανομή των πόρων σύμφωνα με το Τεχνικό Δελτίο Έργου, θα είναι υπεύθυνος για την εκπροσώπηση της κοινοπραξίας για την επικοινωνία με την ΕΥΔΕΠΠΔΕ καθώς και για την αρτιότητα των παραδοτέων του έργου. Θα υποβάλλει τις περιοδικές τεχνικές / οικονομικές αναφορές και θα αποτελεί τον συνδετικό κρίκο μεταξύ ΕΥΔΕΠΠΔ και Κοινοπραξίας.  

Οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι Συνεργαζόμενων Φορέων (ΕΥ-ΣΦ) θα έχουν την ευθύνη υλοποίησης του τμήματος του έργου που έχουν αναλάβει να εκτελέσουν οι Φορείς τους σε συμφωνία με το χρονοδιάγραμμα που έχει συμφωνηθεί, καθώς επίσης  και την τήρηση όλων των παραστατικών που αφορούν το έργο.

Οι στρατηγικές αποφάσεις διαχείρισης και καλής εκτέλεσης του έργου θα λαμβάνονται από την Επιτροπή Καθοδήγησης (ΕΚ) όπου θα προεδρεύει ο ΣΥ-ΕΥ και θα συμμετέχουν οι ΕΥ-ΣΦ. Η συχνότητα των συναντήσεων της ΕΚ θα εξαρτάται από την πορεία υλοποίησης και τις ανάγκες του έργου. Η ΕΚ θα λαμβάνει αποφάσεις που αφορούν θέματα διαχείρισης, οικονομικά θέματα, εκμετάλλευση αποτελεσμάτων, επανασχεδιασμό δράσεων και παρακολούθηση υλοποίησης του έργου. Σε κάθε Ενότητα Εργασίας (ΕΕ) θα τοποθετηθεί ως επικεφαλής ένας έμπειρος ερευνητής από τον οργανισμό που ηγείται της συγκεκριμένης ΕΕ σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή του έργου. Ο επικεφαλής κάθε ΕΕ θα έχει την ευθύνη υλοποίησης της και έγκαιρης προετοιμασίας των αντίστοιχων παραδοτέων. Η ΕΚ θα βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους επικεφαλής των ΕΕ, θα παρακολουθεί την υλοποίηση των ΕΕ και την ομαλή ροή πληροφορίας και υλικών μεταξύ αυτών και θα προτείνει διορθωτικές κινήσεις προς τους επικεφαλής όποτε και αν χρειασθεί. Όποτε χρειασθεί θα γίνονται συναντήσεις των συμμετεχόντων σε μία ή περισσότερες ΕΕ ώστε να διευκολυνθεί η πρόοδος και επιτυχής ολοκλήρωση τους.

Το Συμφωνητικό Κοινοπραξίας (ΣΚ) που θα καταρτισθεί πριν την έναρξη του έργου θα χρησιμοποιηθεί για να τεθούν οι γενικοί κανόνες λειτουργίας. Η γενική αρχή θα είναι να φθάνει η ΕΚ σε αποφάσεις με άτυπα μέσα και συναίνεση, χρησιμοποιώντας τα τυπικά μέσα (όπως ψηφοφορία) μόνο αν καταστεί επιτακτική ανάγκη.

Η πρόοδος του έργου θα μπορεί να ελέγχεται από την ΕΥΔΕΠΠΔΕ με βάση τις Αναφορές Προόδου και την έγκαιρη ολοκλήρωση των Παραδοτέων, καθώς επίσης και από το χρονοδιάγραμμα 4 Οροσήμων που σηματοδοτούν την ολοκλήρωση διαδοχικών προ-απαιτούμενων του έργου.

Προκειμένου να αντιμετωπιστούν κίνδυνοι που σχετίζονται με δυσκολίες υλοποίησης ορισμένων κρίσιμων τμημάτων του έργου, έχουν καταρτισθεί εναλλακτικά σχέδια διαφοροποίησης ορισμένων ενοτήτων εργασίας τα οποία θα ληφθούν υπόψη από την ΕΚ για να προτείνει τις αντίστοιχες αλλαγές στην ΕΥΔΕΠΠΔΕ, εάν και όταν καταστεί αυτό αναγκαίο.  

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΥΛΕΝΔΩΡ

Ονοματεπώνυμο

Φορέας

Θέση στον Φορέα

Ρόλος

Αντώνης Σουγιάς

SOLAR CELL

Υπεύθυνος Συντήρησης

Συντονιστής – Επιστ. Υπεύθυνος Φορέα & Έργου

Χρήστος Ράπτης

ΡΑΠΤΗΣ

Διαχειριστής

Επιστ. Υπεύθυνος

Χρήστος Τσακίρογλου

ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Διευθυντής Ερευνών

Επιστ. Υπεύθυνος

Παναγιώτης Πουλόπουλος

ΠΠ/ΤΕΥ

Αναπληρωτής Καθηγητής

Επιστ. Υπεύθυνος

 

ΟΡΟΣΗΜΑ ΥΛΕΝΔΩΡ

ΟΡ#

Ορόσημο

ΕΕ

Μήνας

Μέσα επαλήθευσης

ΟΡ-1

Επιλογή προσροφητικών υλικών βέλτισης απόδοσης

ΕΕ-2

9

Ολοκλήρωση των δοκιμών ποσοτικοποίησης της προσροφητικής ικανότητας των διαφόρων τύπων υλικών και ταξινόμηση τους

ΟΡ-2

Βελτιστοποίηση της απόδοσης προσρόφησης σε αντιδραστήρες σταθερής κλίνης

ΕΕ-2

12

Συγκριτική ανάλυση δοκιμών που πραγματοποιήθηκαν υπό διαφορετικές συνθήκες

ΟΡ-3

Βελτιστοποίηση της λειτουργίας φωτοκαταλυτικών αντιδραστήρων

ΕΕ-3

15

Συγκριτική ανάλυση δοκιμών που πραγματοποιήθηκαν σε διάφορους τύπους αντιδραστήρων

ΟΡ-4

Κατασκευή και λειτουργία πιλοτικής μονάδας

ΕΕ-4

20

Προκαταρκτικά αποτελέσματα δοκιμαστικής λειτουργίας της μονάδας

 

ΚΡΙΣΙΜΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Κίνδυνος

ΕΕ

Προτεινόμενα μέτρα αντιμετώπισης κινδύνων

Μικρή προσροφητική ικανότητα επιλεγμένων υλικών (βιο-κάρβουνο) μετά την επεξεργασία τους

ΕΕ-2

Ενεργοποίηση του βιο-κάρβουνου ώστε να προκύψει ενεργός άνθρακας μεγαλύτερης προσροφητικής ικανότητας με τροποποίηση της πορώδους δομής και της χημείας της επιφάνειας των υλικών

Ταχεία μείωση της προσροφητικής ικανότητας στηλών σταθερής κλίνης υπό συνθήκες συνεχούς ροής

 

ΕΕ-2

Αντί της ανάμιξης (ομογενής διαμόρφωση) των υλικών που προέρχονται από αγροτικά απόβλητα με τα φυσικά προσροφητικά υλικά θα δοκιμαστεί η διευθέτηση των υλικών σε διαδοχικά στρώματα (ετερογενής διαμόρφωση) μέσα στις κλίνες, έτσι ώστε το κάθε υλικό να δρα ανεξάρτητα από το άλλο.

Μικρή απόδοση απομάκρυνσης ρύπων κατά τη λειτουργία του φωτοκαταλυτικών αντιδραστήρων συνεχούς ροής

ΕΕ-3

Αντί ενός συμπαγούς αντιδραστήρα θα κατασκευαστεί μία συστοιχία μικρότερων κατ’ακολουθία (cascade) αντιδραστήρων έτσι ώστε να επιτευχθεί σταδιακή μείωση του οργανικού φορτίου σε μερικά στάδια αντί του ενός σταδίου. Λόγω της πολυπλοκότητας του, προκειμένου να εκτιμηθεί το μέγεθος και η απόδοση ενός τέτοιου συστήματος θα χρειασθεί να προσαρμοστεί κατάλληλα και να χρησιμοποιηθεί ένας αριθμητικός κώδικας εξομοίωσης καταλυτικών διεργασιών.