Θα αναπτυχθούν προσροφητικά υλικά χαμηλού κόστους, φωτοκαταλυτικά υλικά ακινητοποιημένα σε υποστρώματα ή κόκκους των προσροφητικών για να μεγιστοποιηθεί η απόδοση απομάκρυνσης και αποικοδόμησης ρύπων από νερά και να χρησιμοποιηθούν σε ενεργειακά αυτόνομες μονάδες καθαρισμού υδάτων με στόχο την ασφαλή επαναχρησιμοποίηση του νερού.

  • Η ανάπτυξη πρωτόκολλων για την σύνθεση υβριδικών προσροφητικών υλικών χαμηλού κόστους με την ανάμιξη προϊόντων επεξεργασίας αγροτικών αποβλήτων (π.χ. βιο-κάρβουνο) με φυσικά προσροφητικά υλικά (π.χ έδαφος) για την απομάκρυνση πολύ-συστατικών ρύπων από υδατικά ρεύματα.
  • Προσαρμογή των ιδιοτήτων των προσροφητικών υλικών στο είδος των ρύπων και τις προδιαγραφές / χρήσεις του παραγόμενου καθαρού νερού.
  • Σύνθεση φωτοκαταλυτικών σωματιδίων ZnO, ακινητοποίηση τους σε σταθερά υποστρώματα και χρήση τους σε αντιδραστήρες επεξεργασίας νερού υπό συνεχή ροή
  • Συνδυασμός προσροφητικών υλικών με νανοσωματίδια φωτοκαταλυτικής δράσης για τη βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου καθαρού νερού μέσω της συνεργατικής δράσης προσρόφησης και προηγμένης οξείδωσης.
  • Ανάπτυξη μίας πρότυπης και ενεργειακά αυτόνομης πιλοτικής μονάδας καθαρισμού νερού συνδυάζοντας την αποτελεσματική δράση προσροφητικού / φωτοκαταλύτη με τη παροχή ενέργειας από φωτοβολταϊκό σύστημα.
  • Μελέτη σκοπιμότητας για τη βιωσιμότητα της τεχνολογίας σε μεγάλη κλίμακα