ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΥΤΟΝΟΜΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ

(ΥΛΕΝΔΩΡ)

 

 

Υλοποιείται στα πλαίσια της Δράσης “Ενίσχυση Επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα στους τομείς: «Μικροηλεκτρονική» και «Προηγμένα Υλικά» (Κωδικός ΟΠΣ: 2154)”. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020 (Κωδικός Έργου/MIS: 5029472)