Η SOLAR CELL θα έχει το συντονισμό και την ευθύνη διαχείρισης και υλοποίησης του έργου (ΕΕ-1), θα συμμετάσχει στην συγκριτική ανάλυση των διεργασιών προσρόφησης και φωτοκατάλυσης υπό συνθήκες ροής (ΕΕ-2, ΕΕ-3), θα καθοδηγήσει την ανάπτυξη της αυτόνομης πιλοτικής μονάδας καθαρισμού νερού (ΕΕ-4), θα συμμετάσχει στην διάχυση των αποτελεσμάτων και θα καθοδηγήσει την εμπορική τους αξιοποίηση (ΕΕ-6).

Η ΡΑΠΤΗΣ, με βάση τα αποτελέσματα του έργου, θα αναλάβει να πραγματοποιήσει μία μελέτη κόστους-οφέλους και ανάλυση κύκλου ζωής για κατασκευή και εγκατάσταση αυτόνομων μονάδων καθαρισμού νερού σε μεγάλη κλίμακα (ΕΕ-5) και θα συμμετάσχει στην διάχυση των αποτελεσμάτων και τη μελέτη για την εμπορική τους αξιοποίηση (ΕΕ-6).

Το ΙΕΧΜΗ θα καθοδηγήσει την ανάπτυξη και αξιολόγηση των προσροφητικών υλικών (ΕΕ-2) καθώς επίσης και την ανάπτυξη του υβριδικού αντιδραστήρα προσρόφησης / φωτοκατάλυσης και την αξιολόγηση της απόδοσης αντιδραστήρων (ΕΜΕ 3.3&3.4), ενώ θα συμμετάσχει στη σύνθεση και στο χαρακτηρισμό ακινητοποιημένων φωτοκαταλυτών (ΕΜΕ-3.1&3.2), στην ανάπτυξη της ενεργειακά αυτόνομης μονάδας (ΕΕ-4) ενώ θα καθοδηγήσει τη διάχυση και εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων (ΕΕ-6).

Στο παρόν έργο το ΠΠ/ΤΥΕ θα είναι επικεφαλής της ΕΕ-3 όπου θα καθοδηγήσει την ανάπτυξη, τον χαρακτηρισμό και την αξιολόγηση των φωτοκαταλυτικών υλικών (ΕΜΕ-3.1 & 3.2) ενώ θα συμμετάσχει στις πειραματικές μελέτες αξιολόγησης των αντιδραστήρων (ΕΜΕ-3-3), θα συνεισφέρει στην ανάπτυξη της πιλοτικής μονάδας (ΕΕ-4) και θα συνδράμει στη διάχυση αποτελεσμάτων (ΕΕ-6).